Nyim Község Rendezési terve

Letölthető dokumentumok

 

Nyim Község Helyi Építési Szabályozása

N Y I M K Ö Z S É G  H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T Á N A K  M Ó D O S Í T Á S A  a 0 4 9 / 1 4 h r s z – ú t e l k e n a d ó t o r o n y e l h e l y e z h e t ő s é g e  Véleményezési tervdokumentáció  a 419/2021. (VII.15.) Korm. Rendelet szerinti Egyszerűsített eljáráshoz

Jóváhagyott tervdokumentáció 2022.december

 

 

 

LETÖLTÉS

LETÖLTÉS

Belterületi rendezési terv LETÖLTÉS
Külterületi rendezési terv LETÖLTÉS
Helyi védelem alatt álló épületek LETÖLTÉS