Szociális tűzifa támogatás

Posted on Updated on

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. augusztus 8-i ülésén megalkotta a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 13/2023. (VIII. 8.) önkormányzati rendeletét.

A fenti rendelet értelmében az Önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifát biztosíthat elsősorban annak a nyimi személynek, aki
 aktív korúak ellátására jogosult, vagy
 időskorúak járadékára jogosult, vagy
 települési támogatásra – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli
formában történő nyújtására – 2023. szeptember 30. napjáig jogosult, vagy
 az a család, aki halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy
 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
 jövedelemmel és egyéb ellátással nem rendelkező egyedülálló, vagy
 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy
 gyermekét/gyermekeit egyedül neveli, vagy
 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas, és nyugdíjának összege nem haladja meg a
250.000 forintot, vagy
 65 éven felüli nyugdíjas házaspár, ahol a családban az egy főre jutó nyugdíj összege
nem haladja meg a 200.000 forintot, vagy
 közfoglalkoztatott, vagy
 családjában igazolhatóan mozgáskorlátozott él.
A tűzifa-támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható
meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.
Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra
 az a személy, család aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben
engedéllyel fakitermelést végzett,
 azon ingatlan vonatkozásában, amely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

Háztartásonként legfeljebb 5 erdei m3 tűzifa biztosítható. A tűzifa mennyisége a beérkező kérelmek számától és a rendelkezésre álló készlet mennyiségétől függően kerül kiosztásra.
A szociális tűzifa támogatása iránti kérelmeket a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalnál kell benyújtani 2023. október 1. napjától 2023. október 31. napjáig.
A fenti határidő elmulasztása jogvesztő.

A kérelmet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a formanyomtatványon meghatározott mellékleteket. A hiányosan kitöltött
kérelmek elutasításra kerülnek.
A polgármester a kérelmeket legkésőbb 2023. november 30. napjáig bírálja el. A döntést követő 15 napon belül, de legkésőbb 2024. február 15-ig az önkormányzat gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.
A rendelet az alábbi linken elérhető:
https://or.njt.hu/eli/v01/400280/r/2023/13
A szociális tűzifa támogatás iránti kérelem letölthető a ww.sagvar.hu honlapról, illetve az alábbi linken az oldal aljára görgetve:
http://www.sagvar.hu/szocialis.htm valamint elérhető a Hivatal ügyfélszolgálatán, az önkormányzati irodán és a falugondnoknál. Kérdés estén forduljanak ügyfélszolgálatunkhoz.
Ságvár, 2023. október 2.

Kérelem szociális tűzifa támogatás iránt

Budainé Vajk Ildikó jegyző