Október 31-ig igényelhető a szociális célú tűzifa támogatás

Posted on

Nyim Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. szeptember 27-i ülésén megalkotta a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 11/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendeletét.
A fenti rendelet értelmében az Önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifát biztosíthat elsősorban annak a nyimi személynek, aki
 aktív korúak ellátására jogosult, vagy
 időskorúak járadékára jogosult, vagy
 települési támogatásra – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – 2020. szeptember 30. napjáig jogosult, vagy
 az a család, aki halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy
 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
 jövedelemmel és egyéb ellátással nem rendelkező egyedülálló, vagy
 3 vagy annál több gyermeket nevel, vagy
 gyermekét/gyermekeit egyedül neveli, vagy
 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas, és nyugdíjának összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 5-szörösét, 142.500 forintot, vagy
 65 éven felüli nyugdíjas házaspár, ahol a családban az egy főre jutó nyugdíj összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 4-szeresét, 114.000 forintot, vagy
 közfoglalkoztatott, vagy
 családjában igazolhatóan mozgáskorlátozott él.
A tűzifa-támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.
Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra
 az a személy, család aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett,
 azon ingatlan vonatkozásában, amely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.
Háztartásonként legfeljebb 5 erdei m3 tűzifa biztosítható. A tűzifa mennyisége a beérkező kérelmek számától és a rendelkezésre álló készlet mennyiségétől függően kerül kiosztásra.
A szociális tűzifa támogatása iránti kérelmeket a
Ságvári Közös Önkormányzati Hivatalnál kell benyújtani
2021. október 1. napjától 2021. október 31. napjáig.
A fenti határidő elmulasztása jogvesztő.

A kérelmet a Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a formanyomtatványon meghatározott mellékleteket. A hiányosan kitöltött kérelmek elutasításra kerülnek.
A polgármester a kérelmeket legkésőbb 2021. november 30. napjáig bírálja el. A döntést követő 15 napon belül, de legkésőbb 2022. február 15-ig az önkormányzat gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.
A rendelet az alábbi linken elérhető:
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/506771
A szociális tűzifa támogatás iránti kérelem letölthető a ww.sagvar.hu honlapról, illetve az alábbi linken az oldal aljára görgetve: http://www.sagvar.hu/szocialis.htm
valamint elérhető a Hivatal ügyfélszolgálatán, az önkormányzati irodán és a falugondnoknál.
Kérdés estén forduljanak ügyfélszolgálatunkhoz.
Ságvár, 2021. október 1.

 

Budainé Vajk Ildikó jegyző