Tartsuk tisztán környezetünket!

Posted on Updated on

Tisztelt ingatlantulajdonos!

Az alábbiakban szeretném felhívni figyelmüket a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 10/2002. (XII. 6.) önkormányzati rendeletben foglalt alábbi kötelezettségekre:

  • a község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról, gyomtól, gaztól való megtisztításáról az ingatlan tulajdonosai, tényleges használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megműveljék, rendben tartsák, gyomtól gaztól megtisztítsák,
  • az ingatlan előtti járda tisztántartása, a járda mellett növő gaz kiirtása, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése az ingatlan tulajdonosának, tényleges használójának a kötelessége,
  • a közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása az ingatlan előtti szakaszra terjedően az ingatlan tulajdonosának, tényleges használójának a kötelessége,
  • járműbehajtók átereszeinek építése, karban- és tisztántartása minden esetben az ingatlan használójának, illetve tulajdonosának kötelessége,
  • az ingatlanon keletkező csapadékvíz saját területen történő elhelyezéséről, illetőleg a kiépített csapadékcsatorna esetén az abba történő bevezetéséről az ingatlan tulajdonosa gondoskodik,
  • az ingatlanok előtti nyílt csapadékvíz levezető árkokat feltölteni, betemetni nem lehet. A csapadékelvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres, stb.) vizet bevezetni tilos!
  • A község területén a gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni, azt bármi módon károsítani tilos!

Az az ingatlan tulajdonos, illetve használó, aki a fentiekben leírtakat nem tartja be, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg és a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 10/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet alapján ellene közigazgatási hatósági eljárás indítható. A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatti eljárásban az ügyféllel szemben a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényben meghatározott szankciók alkalmazhatók.

Az elmúlt időszak heves esőzései miatt a fenti rendeletben foglaltak betartása – különösen az árkok, átereszek tisztántartása – mindannyiunk közös érdeke.

Kérem a Tisztelt Lakosság együttműködését!

Ságvár, 2020. július 24.

Pistár Péter polgármester